Comentários do leitor

House It: Here_s How

por Maricruz Maness (15/03/2019)


Bên trong t_ng th_ d_ án c_n h_ chung cu xa lo ha noi l_ Hà N_i ___c quy ho_ch nhi_u ti_n ích hoàn ch_nh nh_ h_ b_i, trung tâm th__ng m_i, khu vui ch_i tr_ em, công viên n_i khu_ Ngoài s_ l__ng c_n h_, _i_m nh_n trong __t công b_ này là 22 c_n shophouse ___c xây d_ng ngay t_i t_ng tr_t và m_t ti_n d_ án __ ph_c v_ nhu c_u kinh doanh và mua s_m cho h_n 3.000 c_ dân thu_c d_ án và g_n 10.000 ng__i dân trong khu v_c qu_n 9, Th_ __c và qu_n 2.