Comentários do leitor

Th_c ph_m ch_ng xu_t tinh s_m

por Leif Boudreau (10/02/2021)


Xu_t tinh s_m luôn là n_i ám _nh c_a các __ng mày râu. Khi_n nam gi_i m_t kh_ n_ng ki_m soát quá tŕnh xu_t tinh. Rút ng_n th_i gian giao h_p d__i m_t phút. Xu_t tinh s_m gây ra nh_ng tác __ng tiêu c_c v_ tâm lư cho b_n thân và b_n t́nh c_a h_. Do _ó, khi phát hi_n ra nh_ng tri_u ch_ng b_t th__ng v_ v_n __ t́nh d_c. Nam gi_i c_n _i th_m khám càng s_m càng t_t. Ngoài vi_c th_m khám và _i_u tr_ s_m. Nam gi_i có th_ s_ d_ng m_t vài th_c ph_m ch_ng xu_t tinh s_m d__i _ây. S_ giúp h_ tr_ _i_u tr_ b_nh hi_u qu_.
Nh_ng _i_u c_n bi_t v_ xu_t tinh s_m
Xu_t tinh s_m là hi_n t__ng nam gi_i không ki_m soát ___c vi_c __t c_c khoái. Và xu_t tinh theo mong mu_n c_a b_n thân. Nói cách khác, _ây là t́nh tr_ng d__ng v_t tḥ th_t vào âm __o ___c th_i gian trên 1 phút nh_ng d__i 3 phút _ă b_ xu_t tinh.
Có r_t nhi_u nguyên nhân gây ra t́nh tr_ng xu_t tinh s_m _ nam gi_i. Trong _ó, ph_i k_ __n nh_:
_ Th_ dâm quá m_c: Nh_ng ng__i có s_ thích th_ dâm v_i t_n su_t l_n. Nh_ng l_i lo s_ ng__i khác b_t g_p. Nên _ă __y nhanh quá tŕnh. Lâu ngày s_ h́nh thành thói quen xu_t tinh s_m.
_ Do thao tác quan h_ hay hoàn c_nh: nam gi_i không th_ ki_m soát ___c khi b_n t́nh có thao tác gây kích thích ḿnh. Ngoài ra, v_ ch_ng xa nhau lâu ngày khi quan h_ tr_ l_i. C_ng d_ gây ra hi_n t__ng xu_t tinh s_m.
_ M_t m_i, stress kéo dài: áp l_c công vi_c quá l_n, th__ng xuyên m_t m_i, t_ ti v_i b_n thân hay ph_i ch_u s_c ép t_ b_n t́nh.
_ Do b_m sinh ho_c m_c b_nh nam khoa: Có th_ xu_t phát t_ nguyên nhân b_m sinh ho_c do m_c các b_nh lư liên quan __n d__ng v_t nh_ viêm ni_u __o, https://www.acm.gov.pt/web/chinhhang/home/-/blogs/thuoc-tang-kich-thuoc-cau-nho viêm tinh hoàn, viêm ti_n li_t tuy_n, _
Cách _i_u tr_ xu_t tinh s_m
__ _i_u tr_ ch_ng xu_t tinh s_m hi_u qu_. Nam gi_i c_n _i khám tr_c ti_p __ bác s_ t́m ra nguyên nhân gây b_nh. T_ _ó, bác s_ m_i t_ v_n cho ng__i b_nh cách _i_u tr_ phù h_p và hi_u qu_ nh_t.
Hi_n nay, có các ph__ng pháp _i_u tr_ xu_t tinh s_m nh_:
_ _i_u tr_ tâm lư: Nguyên nhân hàng __u gây xu_t tinh s_m. Ph_i k_ __n y_u t_ tâm lí. Do _ó, bác s_ s_ tác __ng và t_ v_n __ làm gi_m c_m giác b_t an. Xây d_ng ___c ḷng tin gi_a hai v_ ch_ng. __ tr_ li_u tâm lư hi_u qu_, c_n có s_ h_ tr_ c_a c_ v_ và ch_ng.
_ Ch_a xu_t tinh s_m b_ng thu_c: Nam gi_i có th_ s_ d_ng thu_c bôi, thu_c u_ng ho_c thu_c d_ng x_t. __ gi_m __ nh_y c_m c_a d__ng v_t. Tuy nhiên, các lo_i thu_c này ch_ _i_u tr_ b_nh xu_t tinh s_m _ nam gi_i trong th_i gian nh_t __nh. N_u ng_ng s_ d_ng thu_c th́ b_nh có th_ tái phát tr_ l_i b_t c_ lúc nào.
_ Tác __ng lên quy __u: https://www.acm.gov.pt/web/chinhhang/home/-/blogs/thuoc-tang-kich-thuoc-cau-nho Trong tr__ng h_p xu_t tinh s_m do h_p, dài bao quy __u. Bác s_ s_ ti_n hành làm ti_u ph_u c_t bao quy __u ho_c can thi_p ch_nh dây hăm quy __u. __ c_i thi_n t́nh tr_ng xu_t tinh s_m.
Nh_ng th_c ph_m ch_ng xu_t tinh s_m
Ngoài nh_ng l_u ư khi _i th_m khám và _i_u tr_. Nam gi_i có th_ chú ư b_ sung m_t vài lo_i th_c ph_m sau. Giúp h_ tr_ c_i thi_n t́nh tr_ng xu_t tinh s_m hi_u qu_.
Tr_ng
Vitamin D là m_t thành ph_n quan tr_ng, liên k_t ch_t ch_ v_i vi_c thúc __y ham mu_n t́nh d_c. _n 2 qu_ tr_ng m_i ngày s_ làm gia t_ng m_c __ Testosterone _ nam gi_i. Tr_ng là m_t trong nh_ng lo_i th_c ph_m có hi_u qu_ cao mà ch_a b_nh xu_t tinh s_m _ nam gi_i.
Hàu
Hàu là m_t trong nh_ng h_i s_n t_t cho s_c kh_e. __c bi_t là t_t cho s_c kh_e sinh s_n c_a nam gi_i. Trong thành ph_n c_a hàu có nhi_u d__ng ch_t _a d_ng và r_t t_t cho vi_c ch_ng l_i b_nh xu_t tinh s_m _ nam gi_i. Th_t c_a hàu có v_ ng_t mát, https://www.acm.gov.pt/web/chinhhang/home/-/blogs/thuoc-tang-kich-thuoc-cau-nho không __c có tác d_ng giúp tráng d__ng, b_ tinh, y_u sinh lư, li_t d__ng, hi_m mu_n _ nam gi_i.
B_
B_ r_t giàu vitamin nh_ vitamin C,K và B. Vitamin K giúp _i_u ch_nh l__ng máu __n các c_ quan quan tr_ng trong c_ th_. Ngoài ra, b_ r_t giàu protein và ch_t x_ nh_ m_t li_u pháp thúc __y quan h_ t́nh d_c m_t cách t_ nhiên.
Chu_i
Trong chu_i có ch_a Enzyme g_i là Bromelain vô cùng hi_u qu_ trong vi_c làm t_ng ham mu_n t́nh d_c _ nam gi_i. Nó c_ng ___c bi_t là th_c ph_m làm gia t_ng s_ l__ng tinh trùng _ nam gi_i.
C_n tây xanh
C_n tây xanh giàu Androstenone và Adrostenol. R_t t_t cho s_c kh_e nh_t là nam gi_i. _ây m_t trong nh_ng lo_i th_c ph_m __c tr_ ch_a b_nh xu_t tinh s_m
Hành tây và t_i
C_ hành và t_i __u ch_a nhi_u ch_t allcin. Thành ph_n quan tr_ng giúp t_ng ham mu_n t́nh d_c _ nam gi_i. H_n n_a, allicin giúp _i_u ch_nh l_u l__ng máu __n c_ quan sinh d_c nam.
Trên _ây là m_t s_ th_c ph_m ch_ng xu_t tinh s_m. Tuy nhiên, __ kh_c ph_c hi_u qu_ c_n b_nh th́ c_n có s_ h_p tác, h_ tr_ __c l_c c_a c_ b_n t́nh trong vi_c __ng viên h_. Và nam gi_i c_n hi_u rơ r_ng, xu_t tinh s_m không ph_i là m_t c_n b_nh nguy hi_m mà hoàn toàn có th_ ch_a kh_i __ tránh nh_ng lo l_ng, t_ ti.