Comentįrios do leitor

Bmw Serii 7 E38

por Louise Halfey (31/12/2021)


To pancerne elementy, ale pod warunkiem, _e maj_ dobre smarowanie. Kolejna rzecz to hamulce _ skuteczne, ale z racji masy auta do__ szybko si_ zu_ywaj_. Warto raz, a porz_dnie zainwestowa_ w dobrej klasy tarcze i klocki. W 1998 roku zmieniono gam_ silników wraz z liftingiem auta. We wszystkich benzyniakach wprowadzono modyfikacje bez zmian pojemno_ci, zatem pozosta_y wersje 728i, 735i , 740i oraz 750i. BMW w tej trójce ma najmniejsz_ d_ugo__ wersji podstawowej, ale nie oznacza to ciasnoty w kabinie.

Auto przez 7 lat produkcji zasadniczo si_ nie zmieni_o. Do 1997 roku dopracowywano technik_, dopiero 1998 rok przyniós_ znacz_cy facelifting. Samochód otrzyma_ nowe reflektory oraz instalacj_ elektryczn_, dokonano tak_e niewielkich modyfikacji wn_trza oraz gamy silnikowej. Pod mask_ przez ca_y okres produkcji mo_na by_o spotka_ 8 jednostek nap_dowych. Benzynow_ grup_ otwiera_a wersja 728i generuj_ca 193 KM. Tu_ za ni_ sta_o V8 w modelu 730i o mocy 218 KM, a nast_pnie 735i oraz 740i .

  • Rewelacyjnie zestrojona skrzynia biegów z silnikiem, nie ma czego zarzuci_.
  • We wszystkich benzyniakach wprowadzono modyfikacje bez zmian pojemno_ci, zatem pozosta_y wersje 728i, 735i , 740i oraz 750i.
  • Nie slucha_ ludzi jak mowia ze bmw jest drogie w utrzymaniu, to nie prawda.
  • Równie_ w _rodku pojawi_o si_ kilka elementów, których kiedy_ tu nie by_o, takich jak drewniane wyko_czenia z ty_u przednich foteli.
  • Wtedy w_a_ciciel kupi_ ju_ cz___ lepszej jako_ci.
  • Przestrze_ na nogi i nad g_ow_ pozwala pokonywa_ nawet najd_u_sze trasy bez _adnego zm_czenia.


Taki egzemplarz da_oby si_ sprzeda_ za 35, mo_e nawet 40 tysi_cy. Nie zrekompensuje to oczywi_cie wszystkich kosztów w_o_onych w auto, ale z punktu widzenia posiadacza mi_o widzie_, _e model ju_ nie tanieje. Wyje_d_a z ciep_ego gara_u tylko w s_oneczne dni, gdy w_a_ciciel po prostu ma ochot_ si_ przejecha_. Po ka_dej przeja_d_ce funduje _Siódemce" mycie. Najd_u_sza trasa, jak_ przejecha_, by_a z Warszawy do _wiebodzina.

Za to w m_odszych i lepiej wyposa_onych egzemplarzach ozone24 ogloszenia mo_na mie_ nawet telewizj_ czy adaptacyjny tempomat.

Mercedes czy Audi z podobnych lat produkcji przy BMW wygl_daj_ jak wozid_o dla emeryta.BMW to auta dla kierowcy ,a nie tylko dla pasa_erów . Nie slucha_ ludzi jak mowia ze bmw jest drogie w utrzymaniu, to nie prawda. Ceny czesci sa smiesznie niskie i to dobrych firm. Ma 1 minus jak ju_ raz wsi_dziesz w 7er to ju_ cie_ko jest kupi_ co_ innego. Super auto jako komfortowa, pokazowa, niedroga i nie awaryjna limuzyna na pewno i 20 najbli_szych lat poje_dzi. Ogl_daj_c auto, zwró_cie uwag_ na wycieki ze skrzyni biegów i dyferencja_u.

Kategorie Podobne Do "samochody Osobowe" :

Najwi_cej szkód rdza robi na kraw_dziach blach, na drzwiach, baga_niku i pod_odze. Powszechnie znan_ bol_czk_ jest ciekn_cy zbiornik paliwa z tego samego powodu _ korozja. Niby drobiazg, ale naprawa nie b_dzie tania, a wymiana tym bardziej. Natomiast warto powiedzie_ o typowych bol_czkach trapi_cych BMW E38. Wi_cej zmian po liftingu zasz_o w gamie diesli. S_aby motor 2.5, który przetrwa_ do 2000 roku uzupe_niono o 2,9-litrowego diesla R6 z systemem Common Rail, o mocy 184 .

Ile wyprodukowano e32?

Spokrewniona technicznie z nim by_a zreszt_ pierwsza generacja _siódemki". Samochód okaza_ si_ komercyjnym sukcesem, nie tylko w Europie, ale i w USA _ wyprodukowano go w liczbie prawie 300 tys. egzemplarzy.Kilka lat temu móg_ tak_ kupi_ za 700 z_, ale akurat mia_ wa_niejsze wydatki. Dzi_ podobna kosztuje_ dziesi__ razy tyle. Jednym z wi_kszych wydatków (5000 z_) by_ remont automatycznej skrzyni biegów. W_a_ciciel zleci_ jego wykonanie polecanemu przez znajomych specjali_cie. Nie jest jednak zadowolony z efektów i mówi, _e w_a_nie skrzynia jest teraz na li_cie rzeczy _do zrobienia".

Dane Techniczne Bmw Seria 7 E38

Cho_ _ szczerze mówi_c _ na rynku raczej nie ma _siódemek" z ubogim wyposa_eniem. Obecny w_a_ciciel auta w ko_cu _ z pomoc_ rodziny _ zdecydowa_ si_ na spe_nienie swojego marzenia. Poszukiwania odpowiedniego egzemplarza ruszy_y w 2011 roku.Wtedy w_a_ciciel kupi_ ju_ cz___ lepszej jako_ci. BMW E38 wn_trzeW ramach _pakietu startowego" wymieniono rozrz_d. Doprowadzono do porz_dku komputer, co zako_czy_o m_cz_ce problemy z pok_adow_ elektryk_. Gdy samochód zacz__ normalnie je_dzi_, kupiono zupe_nie nowe _zegary" w ASO. Dzi_ki temu nadal wygl_daj_ _wietnie, a na wy_wietlaczach nie ma martwych pikseli. Odklejono te_ nareszcie czarn_ foli_ z szyb.

Samochód okaza_ si_ komercyjnym sukcesem, nie tylko w Europie, ale i w USA _ wyprodukowano go w liczbie prawie 300 tys. Kolejne ugruntowa_y pozycj_ BMW w tym segmencie. Seria 7 jest dla niemieckiej marki modelem, który jako pierwszy prezentuje jej nowe rozwi_zania techniczne _ pó_niej s_ one wykorzystywane w mniejszych autach BMW. Od 2015 roku oferowana jest szósta generacja modelu, nazwana G11 oraz G12 (wersja przed_u_ona). Flagowe E38 od pierwszego w_a_ciciela z oryginalnym przebiegiem 38 tysi_cy kilometrów. Posiada na ca_ym nadwoziu pierwszy lakier.

Bmw E38 740i Zamiana Na Bmw F10,e60,e

BMW po prezentacji nowych modeli nie czeka zazwyczaj z ujawnieniem ich cen. Tak te_ jest w przypadku nowej Serii 2 Active Tourer, w której zmieni_o si_ dosy_ sporo. Znajduje to odzwierciedlenie tak_e w cenie, która skoczy_a o ponad 20 tys. BMW Serii 4 Gran Coupe w za_o_eniu ma by_ przestronne i praktyczne, ma dalej __czy_ dwa _wiaty, a przede wszystkim _ ma by_ koniem poci_gowym sprzeda_y "czwórki".

Zdecydowanie wy_sze b_d_ w silniku 3.9 V8, który te_ jest wyj_tkowo trwa_y, ale z uwagi na wi_ksz_ liczb_ cylindrów dro_szy. Wersja 728i nie jest z_a, ale trzeba w niej pilnowa_ temperatury silnika. Jednak nie polecamy tego silnika cho_by ze wzgl_du na przeci_tne osi_gi. Warto w tym miejscu zaznaczy_, _e odmiany Long oferowano wy__cznie z silnikami benzynowymi. W 735i, 740i, 750i, 730d oraz 740d stosowano wy__cznie automatyczne skrzynie biegów.

Producenci, chwal_c si_ nowym autem, coraz cz__ciej odwo_uj_ si_ do historycznych modeli. Nie inaczej jest w przypadku nowej Serii 2 Coupe, która czerpie z rodziny 02. W niektórych kwestiach wzoru upatrywano jednak gdzie indziej, o czym mia_em ... Du_y moment do__ du_a moc silnika sprawia ze jazda samochodem daje wiele rado_ci dla maniaków pr_dko_ci.

If you enjoyed this information and you would certainly like to obtain even more info regarding ozone24 ogloszenia kindly visit our internet site.