Comentários do leitor

Kaip Subtiliai Flirtuoti Su Vaikinu: 14 _ingsni_ (su Paveiksl_liais) - Jaunimo Flirtas

por Wilson Rollins (24/03/2022)


Nuotraukos pa_ym_tos rakta_od_iu flirtas . Kita vertus, jei judu ilgai ir nuolat flirtuojate, o flirtas visai nebl_sta, tai visai _manoma, kad jie slepia gilesnius jausmus. Kad ir kiek ilgai nor_tum_te bendrauti su _iuo _mogumi, neb_kite per _kyrus. Manau, kad susim_styti, vertinant _iuolaikin_ po_i_r_ _ _laisv_j_ meil_", gali pad_ti ir istoriniai faktai: 1918 m. Kad b_t_ grei_iau, reikia tik laikyti ant darbastalio (Desktop) parengt_ lai_k_. Tai galite padaryti juokaudami, kad viskas neatrodyt_ per daug rimtai arba kad _mogus nesijaust_ tardomas._tai keli b_dai, kaip su_inoti daugiau informacijos koketi_kai: - _Ar planuoji praleisti vis_ nakt_ internete, ar turi _domesni_ plan_ _iam vakarui? Mes negalime _mogaus seksualumo prakeikti arba _velgti _ j_ su baime. Vaikinui simpatija taip pat yra daugiau ar ma_iau svarbi, ta_iau pirmenyb_ jis teikia seksui: vaikinas gali netgi visi_kai atskirti meil_ nuo seksualumo ir be joki_ jausm_ gultis su mergina _ lov_. Vladimiro miesto taryba netgi i_leido _sak_, pagal kur_ visos netek_jusios merginos, sulaukusios 18 met_, prival_jo u_siregistruoti _laisvosios meil_s biure", kad vyrai kas m_nes_ gal_t_ i_sirinkti vis kit_. _ Ukrain_ kol kas neva_iuos - gal kit_ syk_. O gal tai visi_kas tabu?


Tai puiku, jei jau u_mezg_te tvirtus santykius, ta_iau prad_ioje to sakyti nereik_t_. TS-LKD rinkimin_je programoje buvo taip numatyta, ta_iau man _inoma, kad TS-LKD prezidiumas tokio A.Kubiliaus si_lymo _ program_ nepri_m_. Da_nai girdimas pasiteisinimas, kad seksualiniu priekabiavimu _tariamas asmuo nenor_j_s nieko blogo, tiesiog rod_ palank_ d_mes_ kitai pusei, o elgesiu buvos siekiama i_reik_ti susidom_jim_, kompliment_, parodyti simpatij_. Tai rei_kia, kad asmuo jums atrodo patrauklus, bet to visi_kai nepatvirtinate. Jeigu jums lengviau i_reik_ti mintis ra_tu, para_ykite el. Kai jie nuolatos gauna __ patvirtinim_ i_ j_s_, jums atsiveria didesn_ _aidim_, bu_ini_ bei flirto erdv_, nereikalaujanti i_kart pereiti prie meil_s nakties. Esu TS-LKD narys. Jei su manim per TS-LKD skyrius jie savo si_lymo nederino, jie, neleistinai _sijaut_ _ _eimininko status_, pa_eid_ mano, _eimininko teis_. Ta_iau nepa_indamas kilnaus meil_s pa_aukimo, _mogus pasimeta materialumo erdv_je, aistr_ labirinte - jam laim_s pauk_t_ skraido per auk_tai. _Mes nemanome, kad _i_ laik_ jaunimas yra blogesnis ar labiau suged_s, negu ankstesn_s kartos, ta_iau m_s_ visuomen_je, kurioje pernelyg sureik_mintas seksas, jam gresia _ymiai didesnis pavojus, negu kada nors anks_iau. Kartais galite tiesiog nor_ti flirtuoti d_l savo malonumo, u_uot tik_j_si, kad tai ka_kur nuves. 8. _inok, kad tu tai gali: flirtuoti gali visi. Visi ten turi humoro jausm_. Pa_inojau t_ keist_ jausm_.


_simyl_j_liai prisiekin_ja vienas kitam am_in_ meil_, da_nai skub_dami _sudeginti" t_ jausm_ vienadieniame _gaisre". Bet jei ty_ia kitam asmeniui duotum pagrindo manyti, kad jis tau patinka, nors i_ tikr_j_ taip n_ra, b_tum tikras be_irdis, nes u_gautum jo jausmus. Trauka tarp _moni_ yra jausmas, ir jei nori, kad moteris tau jaust_ seksualinius jausmus, turi juos ka_kaip su_adinti. Po to "modernaus po_i_rio" fauna va_iuos latvius ir estus "modernumo pamokyti, kad "tautin_s ma_umos" ten komforti_kai jaust_si ir savo narodnas lugandono respublikas gal_t_ nekliudomos steigti. Pirmiausiai d_l to, kad jaust_si _avinga ir geid_iama. V. Toma_evski _iniasklaidai sak_: _Ai_ku, d_iugu, kad kitos frakcijos mato m_s_ viening_, solid_i_ pozicij_ ir nori bendradarbiauti su mumis, bet ateis laikas, mes pasakysim". Mes teigiamai _i_rime _ _i_ varom_j_ j_g_, nes ji _mogui yra nat_rali ir gali tarnauti meilei, jei ji apsaugoma nuo ne_aboto egoistinio piktnaud_iavimo. Lig _iol neatsipra_iusi, vadinasi, nuod_mi_ prie_ Lietuv_ pridariusi, o tai netinka uoliems katalikams - jie yra nuod_mi_ nelaisv_je, o tai jiems gali labai blogai baigtis, PazintysFlirtas nes nuod_m_je esantys, j_ sielos dega pragare. Zigmundas Froidas, _ymiausias nauj_j_ laik_ psichologas ir psichoterapeutas, gyn_ ikisantuokin_ skaistyb_, nes jis suprato pirmojo seksualinio i_gyvenimo reik_m_ merginai ir _inojo apie jos gil_ prisiri_im_ (kartais net priklausomyb_) prie _pirmojo vyro". Tavo numerio gavimas, pasimatymas, ar naktis su tavimi - yra geriausia kas gali nutikti bet kuriai merginai.


Tu man_s klausi, kas yra koketavimas ir flirtas, koks yra tarp j_ skirtumas. Tarp tarn_ - ir A.Kubilius, ir G.Landsbergis. Jei vyras ar moteris ima kalb_ti apie tokius dalykus flirtuodama su kitais _mon_mis, galima sakyti, kad riba tarp flirto ir apgaul_s yra per_engta. Daugelis mergai_i_ klysta tik_damos, kad draug_ prie sav_s galima _priri_ti per lov_". 11. Ne_i_r_kite _ tai per daug rimtai. Nevaidink ma_o bej_gio berniuko - tai labai greitai atsibosta. Tad atsi_velgdamas _ tai ir _ sav_j_ gydytojo patirt_, a_ kiekvienam jaunuoliui _ klausim_ apie ikivedybinius santykius atsaky_iau: _Geriau to nedaryk". LIETUVI_KOS JUNGTIN_S PAJ_GOS apie K. Jovai_as. Antanas apie K. Jovai_as. Apie pus_ Lenkijos yra lietuvi_ kilm_s lenkai - sulenk_j_. Si_lym_ pasira_iusieji tur_t_ atsikvo__ti, atsiimti para_us, nesileisti ved_iojami apie pir_t_, kurio n_ra. Senas pranc_z_ kalbos _odis "fleurter" rei_kia atsiskleidim_, _yd_jim_. _iandien, _odis flirtas rei_kia bandym_ su_av_ti, koketuoti, "pakabinti", suvilioti, meilintis, merginti ir t.t. Tod_l laukimas rei_kia ne praradim_, o dosn_ laim_jim_". Grubiai _nekant, Seimo nariai yra pilie_i_ samdyti tarnai, pridur_iau, - labai gerai apmokami, tod_l ir tarnauti tur_t_ nepriekai_tingai. Liublino sutart_,1920 m. karine j_ga u_grob_ Lietuvos _em_, neatsipra_iusi, per kelet_ _imtme_i_ asimiliavusi lietuvius su religijos ir savo kalbos diegimo pagalba.