Comentários do leitor

Robert Duchnevi_. Toma_evskio Ir Karbauskio Flirtas: Kas K_ Slepia?

por Sherri Dunn (24/03/2022)


Flirtas - lytin_s elgsenos dalis, labiau b_dinga moterims (nors flirto dalyviai yra tiek vyras, tiek ir moteris) ir kurios tikslas - pritraukti patinkan_io, patrauklaus prie_ingos lyties asmens d_mes_. Moterims reik_t_ da_niau leisti u_kariauti j_ _irdis ir net _iek tiek apsimesti, neva i_ tikr_j_ jos n_ra flirto virtuoz_s. Arba VRK savo iniciatyva, arba KT paraginta; negali anuliuoti priesaikos, duotos jos lau_ytoj_, bei panaikinti j_ leidimus _ Seim_? Tai gi normalu - kiekvienas gi turi tur_ti savo nuomon_, ir j_ i_sakyti. ". _ia ma_daug kaip turguje pagauta apsivogusi _igon_ pareik_t_, kad j_ "u_gaulioja". " - nelabai solidu, _velniai tariant. "_ir tur_sime i_mokti bent skaityti arabi_kai, vartoti visas lotyni_kas raides_ "Latviai jau vargsta europiniuose teismuose." - o, matau, nuo demagogijos prie atviro melo pri_jom? Latviai jau vargsta europiniuose teismuose. _ "_and_ bu_iuotojas", matyt, tikisi, kad niekas n_ra gird_j_s, kuo baig_si "modernaus po_i_rio" veik_j_ pasisklaidymai prie_ Latvij_ Europos _mogaus teisi_ teisme (_r. Visi partneriai tikisi, kad j_ vaikinas, mergina, vyras ar _mona visus savo santyki_ aspektus laiko priva_iais.


Maniaki_kai skai_iau visus paaugl_ms skirtus _urnalus, kuriuose mok_ kaip reikia kabinti bernus. Tikrai ne ten kur pat_ mok_ gebe_nykai, komentaras paties tiesiog klasikinis pavyzdys Vaitkevi_i_tei. Na, v_liau, pabendravus ka_kiek laiko ir pa_inus vienas kit_ geriau be abejo galima ir ga_lauti, ta_iau pirmos pa_inties metu _ito tikrai neverta daryti. Na, gi pra_jo tie _vonderi_ komandavimo laikai, jau XXI a., laikas i_ to bol_eviki_ko m_stymo, ar jau bent bendravimo i_eit. Na, negi su tamstomis negalima be u_gauliojim_? Negi _ Konstitucin_ reikia kreiptis, o jis pats negali inicijuoti? Flirtas da_nai vertinamas kaip meno forma, tod_l jis skamba sunkiai ar baisiai. Japonijoje, kaip ir meno _alyje, flirtas yra visas mokslas. T_ si_lo _Talkos" projektas - pasas dvikalbis, tod_l i_sprend_ia visas valstyb_s ir pilie_io problemas tiek _alies viduje, tiek lietuvait_s vyro ar kt. Kokia nauda i_ paso, kuris neatspindi nei originalios pavard_s formos, nei skambesio, nei atitinka pilie_io valstyb_s ra_tvedybos standartus, tod_l skelbim_ lentoje pasirod_ius _ra_ui, jog kvie_iamas keleivis QWaX, supl_s pulkas su tokiomis pavard_mis, nes vis_ j_, kad ir skirtingai skamban_ias, pavardes perra_a vien tik lotyni_komis raid_mis paver_ia _bendrapavard_iais"? Kaip ir Latvijoje, tai valstyb_s vardu liudyt_ pilie_io pateikiamas pasas.


Tai yra _velnus ir neformalus apkabinimas peties ir juosmens srityje arba prisilietimas prie dilbio. O mes su ilga nosimi ir savais 2K, kurie laksto su QWX, lyg kat_ su prie uodegos priri_ta skardine_ Tam,kad parodyt_ visuomenei jog jie _ia ne prie ko ._ia daug kas ne prie ko ;Vytautas Landsbergis , konstitucinis teismas ,numet_s sprendim_ , kaip kar_t_ bulv_ kalbos komisijai, , teismai negerbiantys konstitucijos ir _statym_ ir t . Prisiekusiems ponams nusispiaut ant konstitucijos. Atvirk__iai - pasak jau sp_jusio lietuvi_ kalbos skyryboje kvailai "susikirsti" komentatoriaus "Juozas P", b_tent prie_inimasis separatizmui yra "skaldymas" ir "pylimas ant Putino mal_no". Atkreiptinas d_mesys - _okimas pagal koloradini_ "wannabe lugandon" _ovinist_ d_del_, pasirodo, N_RA "pylimas ant Putino mal_no" (plg. "toleranti_kon vieton" N_RA skaldymas. Josifai, ar kaip tave ten, darai g_d_ Juozams, jau tiek argument_ tau i_sakyta, pats gi sakaisi per_i_r_j_s video i_ _R. A_ r_miausiu visai nesenai gird_tu per _R teisinink_s i_ _Europos _mogaus teisi_ fondas" info pvz. Visa tautinink_ b_da ir yra tame, kad W ateis nei_vengiamai visai nei per lenkus, nei per liankus. Ir d_l tapatyb_s kortel_s tamsta nesir_pink, nei d_l vairuotojo pa_ym_jimo.


Pats flirtas n_ra nei gerai, nei blogai, tai t_ra bendravimas, kurio metu abi lytys jau_ia savo lyties identitet_ ir tai pabr__ia. Si_lym_ pasira_iusieji tur_t_ atsikvo__ti, atsiimti para_us, nesileisti ved_iojami apie pir_t_, kurio n_ra. Seksualinis priekabiavimas yra diskriminacijos forma, apie kuri_ pasisakoma re_iausiai. Pavyzd_iui, ved_s vyras tur_t_ nedelsdamas nutraukti savo koketi_k_ elges_ biure, jei i_girsta apkalbas apie kibirk_tis, skriejan_ias tarp jo ir sekretoriaus. Beje, pirmieji suk_r_ darbuotojus pakeisian_i_ pavard_i_ originalo nuskaitymo (barkodo pavyzd_iu), j_ perk_limo i_ _altinio _ pas_ bei pavard_i_ transkripcijos programas, irgi b_tume naudingi pasauliui, kaip dabar savo pavyzd_iu naudinga jam Latvijos patirtis. Deja, to nesupranta j_ oponentai. "Na, gi pra_jo tie _vonderi_ komandavimo laikai, jau XXI a., laikas i_ to bol_eviki_ko m_stymo, ar jau bent bendravimo i_eit." - akivaizdu, kad "_and_ bu_iuotojams" taip neatrodo. Pam_ginkite tai pasakyti u_koduota, i_ anksto sugalvota ir aptarta fraze, pvz.: _Brangusis, PazintysFlirtas ar _iandien buvo u_suk_s pa_tininkas? Ar tokie dalykai neturi b_ti automati_kai sprend_iami - ai_kus priesaikos lau_ymas, tai ko _ia dar sl_pyni_ _aisti? Tokie pasai ilgainiui bus visoje Europoje.