Comentários do leitor

Taip Liesti Gali Tik Tuos _mones

por Debra Chute (24/03/2022)


Flirtas i_tek_jus: taip ar ne? Ar flirtas b_t_ draugi_kas, ar sl_pt_ stipresnius jausmus, svarbu atpa_inti, kas tai yra i_ tikr_j_. Flirtas - tai pasitik_jimas, _aismingumas, linksmumas ir paslaptingumas - viskas viename. Viskas labai paprasta: tau reikia prieiti prie jos, sudominti j_ galutinai ir u_baigti sand_ri gaunant jos telefon_. Pasidalinkite pagalv_mis bei antklode ir flirto _aidim_ prad_kite netik_tu kojos prisilietimu prie mylimojo. _iuos du _aismingumo lygius skiria plonyt_ linija, o _mon_s paprastai i_ flirto tikisi skirting_ dalyk_, ta_iau tikriausiai pasteb_site, kad ka_kas jums teikia kiek daugiau d_mesio nei _prastai. _domu tai, PazintysFlirtas kad rus_ vyrai yra labiau link_ flirtuoti su moterimis nei kit_ tautybi_ atstovai, ta_iau yra keletas ypatum_. Nor_dami i_mokti flirtuoti su mergina, nereikia eiti _ pikap_ kursus. Ta_iau dabar ne apie hipnoz_, o apie flirt_: tu privalai sujungti visus min_tus k_no kalbos aspektus ir i_mokti tinkamai jais naudotis. Pasitik_jimo savimi galima i_mokti oratoryst_s ir teatro pamokose. Jei u_ flirto slepiasi tikri jausmai, svarbu sugeb_ti juos atpa_inti, kad galima b_t_ i_vengti bet kokios nepatogios ar destruktyvios situacijos.


Naudokis proga. Kokiai sveikai moteriai nepatinka truput_lis flirto? 1. Naudokis proga: flirtas pagal savo prigimt_ - aktyvumas, nes labai aktyv_s vyrai ir moterys beveik visada randa k_ pasakyti. Ra_ykite jam apie visk_ - pradedant dain_ _od_iais, smagiais prisiminimais, k_ _iuo metu vilkite, baigiant apie k_ sukasi j_s_ mintys. Beeinant j_s_ mylimajam pro _al_ _aismingai pliauk_tel_kite jam per u_pakal_! 6. Liesk: liesk rankas, lengvai stumdyk kojas, brauk pir_tu per nos_ (nestipriai) - flirtuok po velni_ :D.. Nors vyrai ir m_gsta rengti Otello scenas, pavyzd_iui, klausti _monos: "kas atsiunt_ SMS v_lai vakare" arba "kas per vienas tas kolega, apie kur_ pasakoji jau _imt_ kart_?" Ta_iau _irdies gilumoje kiekvienas did_iuojasi, kad yra tokios _avingos moters vyras. _Jei m_gsti flirtuoti, tikrai k_ nors _skaudinsi, tada tas kas nors apie tavo elges_ papasakos kitiems. Visai kas kita, jei kur_ laik_ ved_ioji _mog_ u_ nosies ir tada staiga imi elgtis lyg niekur nieko, nes i_ tikro tas _mogus tav_s nedomino" (Diana). Reikia ka_k_ daryti, nes tikimyb_, kad mergina prieis prie tav_s ir pasakys: _Atsipra_au, tu man atrodai patrauklus.


Flirtas glaud_iai susij_s su susidom_jimu, tod_l ne_vaistyk laiko ir j_g_ - neflirtuok su moterimi, kuri tav_s nedomina ir kurios tu nenori pa_inti _iek tiek giliau. Flirtas - lytin_s elgsenos dalis, labiau b_dinga moterims (nors flirto dalyviai yra tiek vyras, tiek ir moteris) ir kurios tikslas - pritraukti patinkan_io, patrauklaus prie_ingos lyties asmens d_mes_. Jei su kuo nors susitikin_si, jis gal_ gale su_inos apie tave visk_ (ger_, blog_, negra__ ir diding_). Darykite visk_ entuziastingai ir pozityviai nusiteik_. Visk_ galima su_inoti flirto pagalba. Seksualinis priekabiavimas nuo flirto skiriasi tokio elgesio nepageidaujamumu - auka nejau_ia toki_ pa_i_ jausm_ ar poreiki_ priekabiautojui. Meil_ prasideda nuo flirto ir flirtas neleid_ia jai u_gesti", - sako svetain_s ekspertas Marius Petrauskas. _odis flirtas yra apipintas daugybe neteising_ _sitikinim_ nuo "flirtuoja tik ilgakoj_s blondin_s" iki "tai vulgaru". 9. M_gaukis: flirtas tur_t_ b_ti smagus procesas ir kai tu m_gaujiesi _iuo procesu, tau lengviau _traukti moter_ _ veiksm_. Gali pagirti moter_ u_ jos geb_jim_ bendrauti, kad tau malonu su ja plep_ti ir t.t.


Tai nerei_kia, kad norint pasimatyti su kuo nors reikia mokyti stand-up komedijos pamok_. Jeigu vyras pasteb_s, kad moteris rodo per daug d_mesio, pernelyg stengiasi j_ pati u_kariauti, jam gali greitai tai pabosti, tod_l visos pastangos flirtuoti nueis _uniui ant uodegos. Flirtas - labai subtilus dalyk_lis, esantis ant ga_lumo ribos, o ga_lum_ m_gsta toli gra_u ne visos moterys. Nusprendus pavalgyti ne namie, susitarkite su padav_ja, u_d_ti lapel_ ant jo l_k_t_s. Kitaip tariant, jei ji su jumis flirtuoja, tai tikriausiai tai t_ra tik flirtas. Taip yra tod_l, kad jie suvokia flirt_ kitaip. Dauguma _moni_ galvoja, kad flirtas - tai laiko _vaistymas. Jeigu moters _ukuosena i_ties nuostabi - pasakyk tai, nebijok ir gali tai padaryti emocingai, pvz.: _Bet tai eina sau! Pam_ginkite tai pasakyti u_koduota, i_ anksto sugalvota ir aptarta fraze, pvz.: _Brangusis, ar _iandien buvo u_suk_s pa_tininkas? Ne_inau kaip tai apib_dinti. Tai taip paprasta ir tuo pa_iu tai taip sud_tinga d_styti_ Edita _ekuolien_ pristato _domi_ ir tikrai nauding_ knyg_ "Flirtas su rudeniu", kuri_ _sigyti internetu greita ir paprasta. Na, v_liau, pabendravus ka_kiek laiko ir pa_inus vienas kit_ geriau be abejo galima ir ga_lauti, ta_iau pirmos pa_inties metu _ito tikrai neverta daryti. _domu tai, kad visai nebuvo laikoma bloga forma atiduoti kelias _ias korteles vienu metu skirtingoms merginoms tame pa_iame kamuolyje.