Perfil do usuário

Debra Chute

Resumo da Biografia Vyr_ flirtas skiriasi. Fizinio _aidimo metu jis bando lengvai paliesti patinkan_i_ mergin_. Ra_ykite jam apie visk_ - pradedant dain_ _od_iais, smagiais prisiminimais, k_ _iuo metu vilkite, baigiant apie k_ sukasi j_s_ mintys. V_liau, po pirm_j_ pa_inties minu_i_ arba kito susitikimo metu gali atsirasti _veln_s, tarsi nety_iniai prisilietimai. Jei visgi j_s_ vyras sutiks jums pad_ti, po _io nekalto pra_ymo jis vis_ dien_ _sivaizduos jus nevilkint nieko kito tik jas. Tad be jokios baim_s gal_site tai sakyti, nepaisant to kas bus _alia j_s_: ar tai b_t_ vaikai, ar j_s_ t_vai, ar bet kas kitas! Prisimenate, kad _v. Tomas Akvinietis moral_ veikim_ apib_dino kaip krypting_, orientuot_ _ vien_ tiksl_: Dievo reg_jim_, tai yra, dalyvavim_ Dievo gyvenime. Vienas i_ atvej_ kada jie jau_iasi geid_iami yra, kai su jais flirtuojate, ypa_ tada, kai tai baigiasi reguliariu ir da_nu seksu, t.y. Skeletai gal_ gale nuvirs i_ j_s_ spinteli_, tod_l n_ra prasm_s per anksti atskleisti visos savo gyvenimo istorijos. Pavyzd_iui, per j_s_ eilin_ pasikalb_jim_ apie santykius ji prad_s naudoti jus kaip idealaus vyro pavyzd_. Tiesiog noriu po istorin_s ap_valgos pasi_lyti keliomis kryptimis pam_styti apie akedijos aktualum_ krik__ionio gyvenime, kitaip sakant, gyvenime _mogaus, kuris per krik_to pa_aukim_ jau yra Kristaus K_no narys ir kartais net gerai nesuvokdamas stiebiasi _ Dievo gyvenim_. My web-site; PazintysFlirtas