Perfil do usuário

Mr Long Thiếu Gia

Resumo da Biografia

Theo s liu t y ban An toàn Sn phm Tiêu dùng (CPSC), vic phát hành Fifty Shades of Grey vào nm 2011 tng ng vi s gia tng áng chú ư v s ln n pḥng cp cu do các thng tích liên quan n chi t́nh dc. Mc dù không th chng minh rng chính cun sách chu trách nhim cho s gia tng s dng chi và chn thng, nhng rơ ràng là vic bao gm mt chút xon trong pḥng ng ang tr nên ch o hn. i tác quyt nh s dng chi t́nh dc nên thc hin các bc m bo chm sóc âm o, hu môn và dng vt úng cách. do choi tinh duc cho nam gioi

Tng chn thng

S gia tng các thng tích c báo cáo t vic s dng chi t́nh dc không hoàn toàn mi, nhng là mt xu hng ă c ghi nhn t nhng nm 1990. Nm 2009, các nhà nghiên cu t Trng Y t Công cng thuc i hc Alabama ă công b mt nghiên cu cho thy s lng thng tt t các sn phm ó ă tng gp ôi t 2,41 trên mt triu ngi vào nm 1995 lên 5,46 triu trong nm 2006. D liu t y ban An toàn Sn phm Tiêu dùng cho thy rng, t nm 2011 n 2012, s ngi n pḥng cp cu v́ thng tích liên quan n chi ă tng vt t khong 1.800 lên hn 2.500. duong vat gia co day deo

Ai b nh hng nhiu nht?

Theo d liu ca CPSC, nam gii có nhiu kh nng báo cáo n pḥng cp cu vi các chn thng liên quan n chi t́nh dc, chim 58% trong tt c các ln n pḥng cp cu nh vy.  tui trung b́nh i vi àn ông b thng là 44, trong khi ó, i vi ph n là 30.

Loi chn thng nào?

Theo nghiên cu u nm 2009:

- 74% liên quan n máy rung

- 13% liên quan n mt dng vt gi

- 2% liên quan n mt chic nhn

- 11% liên quan n mt món chi khác

- 78% chn thng là hu môn trc tràng

- 18% liên quan n dng vt hoc âm o

Theo d liu ca CPSC, 83% các thng tích c báo cáo liên quan n "loi b c th nc ngoài". Nhng thông tin kt hp này cho thy rng hu ht nhng ngi b thng do s dng chi t́nh dc u làm nh vy bng cách chi b mc kt bên trong chúng, c bit là li vào phía sau, mt vài th có th c ngn chn bng mt vài bc an toàn.

Ngn nga thng tích

Nhng ngi mun s dng chi t́nh dc trong pḥng ng không nên nn ḷng. Trong khi d liu cho thy s gia tng các thng tích liên quan n các sn phm này, các thng tích vn cc k him. Tt nhiên, không phi tt c mi ngi b thng nh liên quan n chi u phi báo cáo cho pḥng cp cu, v́ vy chúng tôi có th cho rng t l thng tt chung là cao hn. Tuy nhiên, các cp v chng có th ngn nga hu ht các chn thng này bng mt chút giáo dc, và bng cách chn chi ca h mt cách khôn ngoan. Di ây là mt vài bc pḥng nga rt c bn:

1) S dng bôi trn y . Nh ă nói trên, hu ht các thng tích c báo cáo là hu môn trc tràng. Bt c khi nào s xâm nhp xy ra trong khu vc này, iu quan trng là s dng nhiu cht bôi trn. iu này cng cho s thâm nhp âm o, mc dù âm o c bôi trn t nhiên và m rng hn so vi hu môn.

2) ng i quá ln. Ngi ta có th ngh rng thanh dài nht, dày nht s là thú v nht, nhng iu này hoàn toàn không phi là trng hp i vi nhiu ngi. Khi mua dng vt gi hoc máy rung u tiên, iu quan trng là có c mt cái không khng l. Nu mt ngi ă s dng mt bn sao có kích thc trung b́nh và mun th mt kích thc ln hn, ngi ta nên làm vic dn dn. Bt u vi tùy chn có sn ln nht có th dn n ma sát d tha, rách da và thm chí là mt t́nh hung khó khn trong vic loi b.

3) Gi hn ch lng lo. Không phi tt c các chn thng u liên quan n dng vt gi và máy rung. Các cp v chng th nghim s ràng buc có th gp chn thng dng bng dây và các vn lu thông liên quan n các hn ch quá cht ch. Nu buc i tác lên, hăy m bo rng mt hoc hai ngón tay có th d dàng trt gia vt liu và c th ca ngi ó và kim tra lu thông thng xuyên.

iu quan trng i vi nhng ngi àn ông thc hành quan h t́nh dc kinky có xu hng t́nh trng da ca dng vt ca h; ma sát thng xuyên có th làm cho da b khô và nt n. S dng kem dng da dng vt (các chuyên gia y t khuyên dùng Man1 Man Oil) vi các cht dng m t nhiên nh b ht m và vitamin E s giúp bo v da khi các tn thng liên quan n t́nh dc.

Xem thêm https://trello.com/shopthienda/