Perfil do usuário

Mr meomuop sieuu92 meomuopsieuu92

Resumo da Biografia

 

các nhân tin ích khó tin ti Vinhomes Smart City

1.Tin ích xe sáng to

Ch cn trong tay 1 chic smart phone bn ă có th nm trong tay cuc sng thông minh tuyt i mang n 1 cuc sng an toàn hng c mong, bn s c tri nghim các nhân tin ích sáng to mà trc ây ch c nhn ra trên in nh M.

Click ngay : https://chungcuvinhomessmartcity.com.vn/bang-gia/

Vy ch s hu mt ḍng Smart Phone, bn s c tri nghim nh th nào ti Vinhomes Smart City?

- 1 ngày mi khi u, vt thông minh s d oán thi tit cho bn v thi tit ba nay (nhit , m, cht lng ko khí,..) d báo thi tit sut ngày và nhng sn gi khác nhau.

- Cp nht t́nh h́nh giao thông v nhng cung các con ph bn s i qua và a ra gi ư v các cung ng d dàng nht cho bn.

- lúc có ngi nhà ti nhà nhng bn cha kp v, bn có th dùng h thng intercom kt ni cn h có in thoi và công nhn cho ngi thân vào nhà.

- H thng xe sáng to s thông tin có bn v nhng ch xe c̣n trng, giúp bn tit kim thi ḱ.

- i ch ko cn ví là vn dng d dàng nht. s hu h thng quét mă Scan &Go bn ko cn phi s hu ví mà vn tr tin c vi siêu th, ngoài ra nhà cung cp i ch h, giao hàng tn nhà giúp bn tit kim c thi gian và sc khe.

Xem thêm : https://facebook.com/chungcuvinhomessmartcitytaymodaimo/posts/559551234777636

- lúc có hin tng cháy n, vn dng trên in thoi s cp nht và tng tr ch nhà a ra gii pháp x lư kp thi thông qua h thng sáng to c kt ni s hu in thoi.

- lúc tr nh nhà bn b quy nhiu hoc cnh báo không an toàn, h thng s gi thông báo chun y h thng trên in thoi n ph huynh hài ḥa mang ban qun lư gii quyt kp thi, a tr ti s hu vùng an toàn..

C̣n rt nhiu tin ích khác mà ch cn mt loi smart phone nh xinh, c th gii khoa hc s nm trong tay bn. ti vi vinhomes tay mo sng tri nghim và cm nhn!