Perfil do usuário

tuvantamly tamly

Resumo da Biografia

 

 Statement t vn tâm lư t́nh yêu hc ng sau t́nh yêu và s lăng mn Chúng ta dành c i khao khát nó, t́m kim nó và nói v nó. Ư ngha ca nó c cm nhn ph bin hn nó c biu t rơ ràng. Nó c gi là c tính thp nht. t́nh ái tht hp dn và phc tp. t́nh yêu lăng mn, c trng, dng nh là 1 bí n p mà chúng ta khó gii thích.   Xem thêm: tu van tam ly tinh yeu Mindalife   mc dù các nhà th và nhà biên son nhc s hu th t ph quát suy ngh và xúc cm lăng mn ca chúng ta vào li k, nhng t́nh yêu là chng th gii thích c, chúng ta cn s tr giúp ca công ngh gii thích nó. chung cuc, các nhà t vn tâm lư t́nh yêu hc mang s ông iu k v cách thc và lư do ti sao mi t́nh nhân nhau.   ây là b năo ca bn v t́nh yêu Trong t́nh yêu lăng mn vi a dng i thay mà c nam và n u tri qua. s hu v nh không xác thc khi nói rng t́nh yêu ri vào ái t́nh bi v́ tri nghim t́nh yêu cao hn ph quát so mang vic a mi ngi lên chín tng mây.   Bc trc ht trong thi k yêu là s quyn r ban u, Elizabeth nói, Elizabeth Kane, 1 ging viên ph tr ca i hc Nam , ging dy t vn tâm lư t́nh yêu hc lâm sàng và k thut hành vi. ây là giây phút mnh m khi chúng ta gp 1 ngi khác và cm thy tràn tr nng lng và ngay tc khc nh́n thy trái tim ḿnh p th́nh thch.   Theo nhà t vn tâm lư t́nh yêu hc c cp phép, tn s Rachel Kim, các cht hóa hc c th nh oxytocin, phenethylamine và dopamine, ă c tu thy vi vai tṛ trong tri nghim và hành vi ca con ngi có liên quan ti ái t́nh. Chúng hot ng nh vy nh amphetamine, làm cho chúng ta cnh giác, phn khích và mun gn kt.   ó là phút chc mnh m lúc chúng ta gp mt ngi khác và cm thy ngp tràn nng lng và tc th́ nh́n thy trái tim ḿnh p th́nh thch.   Kim ri vào ái t́nh có can d n vic tng nng lng, thu hp s t hp tinh thn, ôi khi ḷng bàn tay t sng m hôi, u óc nh nhàng, trái tim ua xe và tt c cm xúc tích cc , Băi bin Palm .   Xem thêm: Mindalife.vn   Trong cun sách ca ḿnh, B năo trong t́nh yêu: 12 bài hc nâng cao cuc sng ái t́nh ca bn , tn s Daniel G. Amen cp rng t́nh ái lăng mn và s mê m ko phi là mt cm xúc v́ chúng là ng lc thúc y là mt phn ca h thng thng ca b năo .   Kane ng ư, nhc rng b năo con ngi tng tr trong ái t́nh, y là lư do v́ sao chúng ta mang phn ng sinh lư mnh m nh vy lúc chúng ta b thu hút bi ngi khác. 1 lúc 1 cp ôi lăng mn bt u dành thi gian cho nhau, h trong mt ḍng t́nh yêu hng phn.   Kane mt ngi mi yêu nh́n toàn cu qua lng kính t́nh yêu và phn ông mi th u mang th chp thun c và mi th mà i tác ca h khin cho u rt thú v, anh nhc, Kane, cng là mt nhà tr liu hôn nhân và gia ́nh.   Theo lư thuyt t́nh yêu tay ba c tng trng bi nhà t vn tâm lư t́nh yêu hc Robert Sternberg, ba thành phn ca t́nh yêu là s thân t́nh, say mê và cam kt. S gn gi bao hàm cm giác gn bó, gn gi, kt ni và gn kt. ham mê bao gm nhng a kt ni có c gii hn và thu hút t́nh dc. Cam kt bao gm, trong ngn hn, quyt nh li s hu ngi khác và v trong khong thi gian dài, nhng thành qu và k hoch chung c thc hành mang ngi khác.   t́nh yêu lăng mn tng trng khi ngi ta cm thy s ph thuc ln nhau, s gn bó và nhu cu t vn tâm lư t́nh yêu ca h ang c áp ng, theo ông Kane Kane. 1 s nhà nghiên cu cho bit oxytocin óng 1 phn trong thi k tin hóa ca t́nh yêu lăng mn khi nó c gii phóng trong năo khi t cc khoái, iu này góp phn vào kh nng ca cp ôi này gn kt s hu nhau.   H gi tôi là tin s ái t́nh   Hiu c t vn tâm lư t́nh yêu ng sau t́nh yêu cng vi th giúp các nhà tr liu i x vi nhng ngi i phó mang s au ḷng.   lúc 1 nhà tr liu hiu c ư ngha ca t́nh yêu lăng mn trong cuc sng ca 1 ngi và nhng hu qu au thng ca s kt thúc t ngt và thnh thong bt ng ca 1 mi quan h, h có th gii quyt kh nng ca ngi mua tin lên và nâng cao cng kh nng b́nh phc ca h.   Vt lên trên ni au ca mt mi quan h tht bi ̣i hi phi chuyn s tp trung tr li vào bn thân và kh nng c áo ca h trao và nhn t́nh ái, chuyên gia Kane Kane cp. khi chúng ta hiu cách thc chúng ta yêu, chúng ta vi th kt ni có nhng khó khn trong vic tin v phía sm mun khi trái tim chúng ta ă tan v. Sau y, chúng ta s hu th kt ni li có v p ca tri nghim và 1 s hiu bit lc quan rng nu nh iu ó xy ra s hu chúng ta mt ln th́ iu y có th xy ra 1 ln na mang chúng ta.   Kim nhc rng nhng nhà tr liu cn phi hiu tng t nhân và cách thc h yêu nhau và các ǵ h hin ang tri qua v s au ḷng giúp h vt qua thi gian khó khn ó.   mt nhà tr liu vi th có ích trong vic tng tr ngi dùng hiu và hc hi t kí văng, nhng t́nh trng ca Kim. ph bin ngi chn các i tác tng t t mi quan h n mi quan h, nhng không bit v nó, cng nh lư do ti sao các mi quan h này tip tc dn n s tht vng và ko kéo dài.   Gi la cháy mt s ngi trong chúng ta s hu th ă cam kt vi khái nim h́nh dong rng lăng mn ch là mt hành ng t cháy t phát. Nhng, Kim nói rng ă n lúc b i huyn thoi.   Hăy cái b huyn thoi rng các iu này ch nên xy ra mt cách bng dng và s hu iu ǵ y ko n có mi quan h bi v́ bn chng h là phn ln ca nhau mi phút, nh lúc bn khi u mi quan h, x kim nhc. s thc là bn phi dành thi gian và sc lc và n lc mang tinh thn duy tŕ mi quan h và nim ham mê.   Mi quan h lành mnh ̣i hi giao thip thng xuyên, cô nói thêm. Truyn thông c bn s hu i tác ca bn hàng ngày rt quan trng tip din kt ni cp xúc cm, ông Kim k. không nhng th, hăy nhc nh bn thân ti sao bn li yêu ngi này.   d báo cng s hu th làm cho gim ham mun, thành ra nhng cp v chng nên n lc gi cm giác phiêu dt và bt ng sng trong nhng mi quan h ca h.   Thng xuyên phá v l mô h́nh vi th d báo c, khuyên kim. Mi ngi vi th cho i tác ca ḿnh bit h yêu h ph bin nh th nào bi các vic nh h khin mi ngày.   Xem thêm: https://www.plurk.com/p/nrtj6w   1 ngi lăng mn là a ra mt chn la thc dy mi ngày và t hi bn thân bn vi th làm cho ǵ hôm nay cho ngi thng bit h ang c ái m, ông Kane Kane k. Hăy vui v trong s lăng mn ca bn và hăy nh rng bn càng n lc nhiu hn vào mi quan h lăng mn ca ḿnh, bn s nhn c nhiu t́nh ái hn. Hăy là i tác mà bn kim t́m và sng mt cuc sng tràn y say mê và lăng mn.