Perfil do usuário

nlp mindalife

Resumo da Biografia tiêu dùng NLP trong kinh doanh

Lp tŕnh ngôn ng tâm thn (NLP) c Richard Bandler và John Gri ng tng trng vào nhng nm 1970 và hin là 1 khoa hc thân thuc c tiêu dùng trên toàn toàn cu. NLP trông thy các bí quyt mà suy ngh và xúc cm ca chúng ta (thn kinh), kt hp mang vic dùng ting nói (ngôn ng) ca chúng ta nh hng ti hành vi (lp tŕnh) ca chúng ta. Nó khuyn khích suy ngh và hành ng tích cc và vi th c dùng nh 1 dng c mnh m thay i.

Xem thêm: phuong phap nlp Mindalife

Di ây là 5 mo dùng NLP trong kinh doanh:

Nó chng phi là mt mánh khóe

NLP không h là phép thut hay mt túi nhng mánh khóe thông minh, mc du úng vy, tác ng ca nó tht áng sng st. NLP ch là mt công thc gii thích cách thc con ngi x lư thông báo và hành ng t c kt qu - dù tt hay xu.

Bn có th tiêu dùng NLP toàn b trong công tác ca ḿnh, nhng ko cn phi dán nhăn nh vy - ko cn yu. vi hàng triu ngi hnh phúc, thành công trên th gii cha bao gi nghe nhc v NLP, và thông tin và thi k x lư toàn cu ca h ă tng i hiu qu.

ting nói nh hng ti kt qu

nhng t chúng tôi s dng rt quan trng.

ví d, ví nh bn nhc vi 1 pḥng ca mi ngi v Hăy c gng có mt ây trc 8 gi sáng mai thay v́ nhc s hu h, th́ Bn phi ây trc 8 gi sáng tng lai S lng ngi ti sm s hu th s gim.

khi bn s dng trong khong n th, rt nhiu mi ngi s ko x lư ngôn ng và lu tr nó trong năo s hu chng u tiên hiu rng h phi y trong 8 gi sáng.

Nhn c th

Luôn m bo rng bn hiu chun xác ư ngha ca mi ngi khi h dùng trong khong ng.

Ví d: nu ai ó nhc rng 1 thành viên trong nhóm là 'không mang ng lc', bn s ko bit chun xác iu y s hu tc là ǵ tr lúc bn bit chun xác 'không s hu ng lc' tc là ǵ s hu ngi k iu ó, trong bi cnh y.

Bn s hu th vn dng nhng tiêu chí rt khác nhau ghi nhăn ai y là ng lc so vi h. bin pháp hi thun tuư hi! Ví d: Tp iu ǵ làm cho bn phi nói rng h không mang ng lc, hay phng pháp mà bn thy h ko mang ng lc?

Xem thêm: Mindalife.vn

Xa hay hng v?

vi phi mi ngi ă mang ng lc ri xa khi tnh thành ca Haiti. lng tai k càng xem liu mi ngi ang cp v vic "tránh xa" th ǵ y không hiu qu vi h hay ang "hng ti" kt qu r mà h ang kim t́m. nu nh bn lp li bt mt ting nói ca h, bn s nhn c kt qu r hn rng răi.

Ví d: mt ngi s hu th mun t 1 k ngh "thoát khi" cng thng ti ni khin cho vic; ngi khác mang th mun 'i tn hng' mt tri nghim mi.

tu các ǵ quan trng

ánh giá các ǵ quan trng i có ngi khác trong mt cnh hung nht mc - và sau ó s dng nó.

t d, gi d bn hi hai ngi 1 phng pháp c lp th́ iu ǵ là quan trng nht i vi h trong cuc sng. Ngi th nht nói 'kin thc', ngi th 2 nhc 's phong lu và kim tin'.

ví nh bn mun tip th mt hi tho lôi kéo c 2 ngi, bn bit rng ngi trc tiên s t vn nhng cm trong khong nh, 'bn s hc' và bn s bit thêm bao nhiêu, bng cách thc tham gia hi tho; th 2 s t vn 'bn vi th kim c bao nhiêu tin' bng cách tham d.

Xem thêm: https://ok.ru/mindalife/statuses/151428524927943

Bn s nhn c kt qu thp hn áng nhc nu bn kháng cáo trc tip nhng ǵ quan trng nht i vi ngi khác