Perfil do usuário

Mr Việt Nam Oder Amazon về Việt Nam

Resumo da Biografia

Chng tŕnh Amazon Associates là chng tŕnh liên kt ca Amazon.com. Bn ng kư chng tŕnh min phí, sau ó bao gm các liên kt n sách Amazon.com trên trang web ca riêng bn. Bt c khi nào khách truy cp vào trang web ca bn nhp vào liên kt và mua sách c liên kt, bn s nhn c hoa hng t Amazon.com.

Hu ht nhng ngi có kinh nghim vi các chng tŕnh liên kt u bit v chng tŕnh Amazon Associates - mt ngi có trang web c thit lp sao cho mc ích chính ca trang web là kim tin t nhiu chng tŕnh liên kt rt vui khi thêm chng tŕnh min phí ca Amazon vào vô s chng tŕnh liên kt c lit kê trên trang web ca anh y hoc cô y.

Bt mí nhng cách mua c trên Amazon

Nu bn không có trang web dành riêng cho các chng tŕnh liên kt mà thay vào ó có (hoc ang xem xét bt u) mt trang web tn ti ch yu bán sn phm, có l bn ă không cân nhc tham gia chng tŕnh Amazon Associates. Thay vào ó, bn ch tp trung vào vic bán sn phm. iu ó có th hiu c - nhng bn ang b l tim nng có thêm thu nhp d dàng.

Bt k bn chn bán ǵ trên mng, chc chn có rt nhiu sách v ḍng sn phm ó. Nu bn ang bán sn phm cho thú cng, khách hàng có th quan tâm n sách thú cng. Nu bn ang bán hàng th công, khách hàng có th quan tâm n vic mua sách th công. Nu ai ó quan tâm chi tin trên trang web ca bn cho sn phm, h cng có th quan tâm chi tin cho mt hoc hai cun sách. Nhng khách hàng nh vy tt nhiên có th truy cp Amazon.com bt c lúc nào sau ó, nhng ti sao không khuyn khích h cân nhc mua mt s cun sách ngay bây gi, trong khi h ang mun chi tin ti trang web ca bn?

Có mt vài cách khác nhau bn có th kt hp chng tŕnh Chi nhánh ca Amazon vào trang web ca ḿnh:

Hng dn cách mua hàng trên Amazon ship v Vit Nam

Các nhà phát trin trang web có k nng mun thêm tính nng bán sách vào mt trang web nên s dng API Dch v Web Amazon ca chính Amazon. ây là mt b mă lp tŕnh mà nhà phát trin có th s dng vi HTML hin có phát trin mt trang web hin th b́a sách, tên sách và các thông tin khác v sách. Các nhà phát trin quan tâm n API này nên kim tra liên kt 'Dch v web ca Amazon' ti Amazon.com.

Nhng ngi có k nng phát trin trang web khiêm tn hn nên xem xét s dng sn phm aStore min phí ca Amazon. Vi aStore, không cn k nng lp tŕnh, bn có th nhúng ca hàng trc tuyn bán sách vào trang web bán sn phm ca ḿnh. Bn có th t́m kim trang web Amazon.com cho 'aStore' t́m thêm chi tit v sn phm aStore.  https://basso.vn

Cui cùng, nhng ngi ang xem xét vic thit lp mt doanh nghip trc tuyn nh bng cách s dng tŕnh to trang web 'tt c trong mt' nên iu tra các nhà xây dng trang web khác nhau mà ch nhà cung cp t́m mt trang có trang 'Mua sách' c xây dng trc. Tŕnh to trang web nh vy cho phép bn d dàng bao gm mt trang lit kê bt k s lng sách Amazon.com nào. 'D dàng', ư tôi là ngi xây dng trang web s cho phép bn ch cn nhp mt ch và s lng sách hin th và ngi xây dng trang web thc hin tt c công vic. Mt ngi xây dng trang web tt thm chí s cung cp cho bn tùy chn làm cho trang tng tác vi khách hàng ca bn bng cách bao gm mt hp vn bn trong ó khách truy cp nhp mt ch quan tâm và trang web tr v thông tin do Amazon.com cung cp v bt k s lng sách nào trên ó môn hc.