Perfil do usuário

Mrs yen do yen

Resumo da Biografia

C ngh ă c s dng nh 1 bài thuc hàng vn nm. Ngh c dùng làm cha bnh nhiu cn bnh không ging nhau, bao hàm các vn v d dày & h tiêu hóa.

dù là nhiu minh chng cho thy rng bin pháp cha bnh t nhiên và thoi mái này làm gim triu chng trào ngc d dày, nhng li có rt ít thí im lâm sàng chng minh nhng có phát ngôn y. Vy u và im yu kém ca cha trào ngc d dày bng ngh là ǵ?

Xem thêm: nóng

các u im ca bin pháp cha trào ngc d dày bng ngh Nhng u im ca ngh

C ngh là 1 loi tho dc rt giàu cht chng bnh viêm & chng oxy hóa. Bây ch, c ngh c tha nhn là mt liu pháp thay th cho các loi thuc d dày. Trong nhng s y, Curcumin là thành phn hot cht mnh m nht ca ngh. Thành phn này c bit quan trng ch nó có nhng c thù kháng virut, kháng khun và chng ung th mnh. Trong y hc c truyn ài Loan Trung Quc, ngh c lm dng au khp và iu chnh hành kinh. Nó cng ă c s dng quá nâng cp h tiêu hóa và các chc nng gan.

ngày nay, ngh c tha nhn là 1 trong bin pháp iu tr chng nóng, viêm và loét d dày. Thành phn hot cht ca c ngh c có tên gi là curcumin. Curcumin là b phn tt nht ca ngh có công dng cha bnh, xut sc cho t́nh trng sc khe. Curcumin là cht chng oxy hoá polyphenol. Nó c cho rng có chc nng kháng virut, kháng khun & kh nng chng bnh ung th mnh.

Làm ra làm sao cha trào ngc d dày bng ngh?

R, c, thân ngh thm chí c sy khô & nghin thành bt. Bt có th dùng làm ung hoc dùng khi nu n.

Tr khi bn thêm ngh vào tt c các công thc nu n hoc ung nc ngh, bn s khó thm chí tiêu th 1 hàm lng khám cha chng nóng ca nhóm bnh trào ngc d dày.

th cht ca chúng ta hp th các cht ca c ngh và curcumin khá kém. Gia v & chit xut ca ngh u c chuyn hóa kp thi và nhanh chóng qua gan & thành rut. Hin nay, các nhà nghiên cu và phân tích vn ang t́m kim phng pháp tng tính kh dng ca curcumin, giúp c th hp th xut sc hn loi cht này.

Có th bn quan tâm: https://gastosic.vn/ba-bau-o-nong-nen-an-gi/

1 cách khác tng thêm s hp th lng cht trong ngh là lm dng nó vi piperine. Piperine thng c t́m ra trong tiêu en. Khi la chn các phn t n hoc ung cùng theo vi ngh, bn hăy t́m các loi thc phm có chit xut t ht tiêu en. Hoc bn có th s dng thc n có cha b phn piperine.

nhng nhc im ca phng pháp cha trào ngc d dày bng ngh

khi bn ang suy xét cha trào ngc d dày bng ngh, bn nên ghi chú nhng im sau:

 • bnh nhân ch nên s dng ngh ng thi vi các phng thuc gim loăng máu.
  nhng ngi có bnh tiu ng không nên s dng ngh. Nó mà thm chí làm cho lng ng trong máu ca ngi s dng xung thp n mc e da ti tính mng.

 • mt s ngi bo rng chính c ngh làm ti t hn biu hin ca loi bnh trào ngc d dày

 • Bn ng nên lm dng ngh lúc sp phi m xoang. Bi lng cht trong c ngh cng có th làm gim lng ng trong máu, gim huyt áp.

 • dùng ngh trong mt thi gian dài hoc liu lng cao thm chí làm tng nguy c tim n tiêu chy và bun nôn ma.

 • Theo thí nghim bên trên chut, c ngh gây thng tn gan khi s dng dài lâu. Du th, cha tn ti report nào nói rng ngh tác ng xu ti gan ngi.

 • àn bà ang có thai hoc cho con bú ch nên lm dng quá nhiu ngh. S dng ngh mà thm chí gây him ha xu n sn ph & thai nhi.

 • mt trong nhng nhng ngi có th s không phù hp vi cùng 1 s loi thành phn, k c tho dc. Nu bn gp mt các biu hin nh phát ban, nhp tim nhanh, hoc nght th sau khi s dng ngh, tt nht bn nên dt s dng. Nu triu chng ca chúng ta nguy kch, chúng ta nên i kim tra sc khe bác s s hu phng hng cha bnh ngay lúc này.

Thông tin thêm: https://gastosic.vn/ba-bau-bi-o-nong-phai-lam-sao-nhung-dieu-me-bau-can-phai-biet/

ngoài ra, bnh nhân cha trào ngc d dày bng ngh nên ghi chú ti các lu ư sau:

 • ch nh ngh khi ói

 • Không s dng ngh

 • ch nên ng thi cùng lúc dùng ngh & hàm lng b sung cp nht curcumin vi liu lng ln.