Comentários do leitor

Danh sách pḥng khám ph_ khoa uy tín hi_u qu_ t_i TPHCM n_m 2018

por Anthony Avery (13/06/2019)


Hi_n nay t_ l_ n_ gi_i b_ m_c các b_nh ph_ khoa _ang có d_u hi_u gia t_ng. Song hành v_i nó là các b_nh vi_n, pḥng khám ph_ khoa m_c lên t__ng __i nhi_u. Nh_ng không ph_i c_ s_ nào c_ng _áp _ng ___c nhu c_u th_m khám c_a ng__i b_nh. Bài vi_t sau xin g_i __n các b_n pḥng khám ph_ khoa t_ nhân, làm vi_c ngoài gi_, uy tín, ch_t l__ng ....Hăy cùng theo dơi nhé !
KHÁM PH_ KHOA LÀ G̀ ? KHI NÀO NÊN KHÁM PH_ KHOA
Khám ph_ khoa là khám v_ các b_ ph_n trong c_ quan sinh s_n c_a n_ gi_i. Bao g_m:
_ Khám lâm sàng bên ngoài c_a b_ ph_n sinh s_n
_ Khám c_n lâm sàng nh_: xét nghi_m máu, xét nghi_m n__c ti_u, siêu âm _ b_ng, siêu âm c_ t_ cung và xét nghi_m d_ch âm __o (n_ gi_i),...Tùy vào t́nh tr_ng s_c kh_e c_a m_i ng__i. Mà bác s_ s_ ch_ __nh nh_ng h_ng m_c th_m khám ph_ khoa khác nhau.
L_i ích c_a khám ph_ khoa
Khám ph_ khoa là vi_c làm r_t c_n thi_t __i v_i n_ gi_i. Ngoài vi_c giúp các b_n n_m b_t ___c t́nh tr_ng s_c kh_e và kh_ n_ng sinh s_n c_a b_n thân. Khám ph_ khoa c̣n mang l_i r_t nhi_u l_i ích nh_:
_ Giúp phát hi_n các b_nh viêm nhi_m lây truy_n qua ___ng t́nh d_c nh_ b_nh sùi mào gà, m_n r_p sinh d_c,..
_ Phát hi_n ra các v_n __ b_t th__ng trong c_ quan sinh s_n c_a n_ gi_i nh_: các b_nh viêm nhi_m ph_ khoa, c_ quan sinh d_c b_ d_ t_t.
_ Khám ph_ khoa c̣n giúp các b_n phát hi_n nguy c_ vô sinh hi_m mu_n. T_ _ó s_ có ph__ng h__ng, c_ng nh_ bi_n pháp kh_c ph_c k_p th_i và hi_u qu_.
Khi nào nên khám ph_ khoa ?
Khi nào nên khám ph_ khoa là v_n __ không ph_i ch_ em nào c_ng bi_t. Theo các chuyên gia, n_ gi_i nên khám ph_ khoa:
_ Theo __nh k_ t_ 3-6 tháng/l_n.
_ Th_m khám tr__c khi k_t hôn ho_c có ư __nh mang thai
_ N_ gi_i có các tri_u ch_ng b_t th__ng _ vùng kín nh_: Khí h_ ra nhi_u có mùi hôi; vùng kín b_ ng_a rát; _au khi quan h_ t́nh d_c; kinh nguy_t b_ r_i lo_n; ..
_ Sau 6 tháng quan h_ __u __n, không s_ d_ng bi_n pháp tránh thai nào nh_ng v_n ch_a mang thai.
DANH SÁCH B_NH VI_N -PH̉NG KHÁM PH_ KHOA UY TÍN HI_U QU_ T_I TPHCM
T_i TPHCM, khi m_c các b_nh lí v_ ph_ khoa. Ho_c có nhu c_u th_m khám ph_ khoa __nh k_. N_ gi_i có th_ l_a ch_n 1 trong 6 __a ch_ b_nh vi_n, pḥng khám ph_ khoa sau _ây __ th_m khám .
1. Khám ph_ khoa t_i 3 b_nh vi_n công l_p
H_u h_t các ch_ em ph_ n_ khi m_c các b_nh lí ph_ khoa __u h__ng ḿnh __n các b_nh vi_n công l_p. B_i _ây là các c_ s_ y t_ chuyên khoa có __i ng_ bác s_ gi_i, có thâm niên công tác. Chi phí th_m khám và _i_u tr_ b_nh l_i minh b_ch công khai. Phù h_p v_i _i_u ki_n kinh t_ c_a ng__i b_nh.
Khám và _i_u tr_ b_nh ph_ khoa t_i b_nh vi_n T_ D_
B_nh Vi_n T_ D_ t_ lâu là __a ch_ khám ph_ khoa tin c_y ___c nhi_u ch_ em l_a ch_n. _ây là b_nh vi_n chuyên s_n ph_ khoa l_n nh_t t_i thành ph_ HCM.
V_i __i ng_ y bác s_ chuyên khoa gi_i chuyên môn, https://medium.com/@ctraily/rong-kinh-la-gi-d1de871e22dd giàu kinh nghi_m. C_ s_ h_ t_ng khang trang, thi_t b_ y t_ hi_n __i. B_nh vi_n T_ D_ luôn là __a ch_ khám ph_ khoa hàng __u ___c nhi_u ch_ em tin t__ng và l_a ch_n.
Hi_n, b_nh vi_n _ang tri_n khai hai lo_i h́nh th_m khám _ó là :
_ Khám b_o hi_m y t_ t_ 7h-16h30, các ngày t_ th_ 2-th_ 6. V_i chi phí th_m khám là 36.000 VN_.
_ Khám d_ch v_ t_ 6h-18h , các ngày th_ 2-th_ 6. Th_ 7, b_nh vi_n làm vi_c t_ 7h-16h; Ch_ nh_t t_ 7h-11h. V_i m_c phí khám d_ch v_ 150.000 VN_; khám d_ch v_ h_n gi_ 300.000VN_.
V́ th_, b_nh vi_n T_ D_ lúc nào c_ng trong t́nh tr_ng quá t_i v́ l__ng b_nh nhân quá _ông. Cho nên, n_u ch_ em l_a ch_n khám ph_ khoa t_i _ây ch_ em s_ ph_i :
_ X_p hàng ch_ __i lâu
_ Không ___c l_a ch_n bác s_ th_m khám riêng cho ḿnh
Khám ch_a ph_ khoa t_i B_nh vi_n Hùng V__ng
B_nh Vi_n Hùng V__ng là 1 trong 2 b_nh vi_n ph_ s_n lâu __i nh_t t_i TPHCM. B_nh vi_n do các giáo s_, https://medium.com/@ctraily/rong-kinh-la-gi-d1de871e22dd ti_n s_ __u ngành tr_c ti_p th_m khám, và _i_u tr_ b_nh.
Bên c_nh _ó, b_nh vi_n không ng_ng __u t_ h_ th_ng trang thi_t b_ máy móc hi_n __i . _ng d_ng nhi_u khoa h_c công ngh_ trong vi_c khám ch_a b_nh. V́ th_, l__ng b_nh nhân __n _ây th_m khám khá là _ông.
C_ng gi_ng nh_ các b_nh vi_n công l_p khác , b_nh vi_n Hùng V__ng trong t́nh tr_ng quá t_i. Cho nên bên c_nh nh_ng l_i th_ k_ trên . B_nh vi_n v_n c̣n các m_t h_n ch_ nh_ :
_ Ng__i b_nh ph_i x_p hàng ch_ __i và chen l_n nhau
_ Bác s_ và ng__i b_nh không trao __i c_ th_ v_i nhau lâu ___c
_ B_nh vi_n ch_ làm vi_c trong gi_ hành chính t_ 7h-16h30 các ngày th_ 2- th_ 6. Do _ó, các b_nh nhân làm vi_c trong gi_ hành chính . C_ng nh_ b_nh nhân ngo_i t_nh th__ng g_p khó kh_n trong vi_c l_a ch_n th_i gian th_m khám.
__a ch_ b_nh vi_n : S_ 128 ___ng H_ng Bàng- Ph__ng 12- Qu_n 5- TPHCM. Chi phí th_m khám là 80.000 VN_.
B_nh vi_n ph_ s_n qu_c t_ Sài G̣n - __a ch_ khám ph_ khoa __t tiêu chu_n qu_c t_
B_nh vi_n ph_ s_n qu_c t_ Sài G̣n, là b_nh vi_n chuyên s_n ph_ khoa __t tiêu chu_n Qu_c t_ __u tiên _ Tp.HCM. __ng th_i là b_nh vi_n theo mô h́nh B_nh vi_n khách s_n __u tiên _ VN. V́ th_ , pḥng khám _ _ây r_ng răi, s_ch s_, Trang thi_t b_ máy móc y t_ hi_n __i, nh_p kh_u m_i 100%. Tuy nhiên chi phí th_m khám ph_ khoa t_i B_nh vi_n ph_ s_n qu_c t_ Sài G̣n . _i_u này gây khó kh_n cho nh_ng ng__i lao __ng có thu nh_p _ m_c v_a ph_i.
Hi_n t_i , b_nh vi_n làm vi_c t_ 6h _ 20h t_t c_ các ngày trong tu_n. Riêng ngày l_ ch_ làm __n 17h.
V́ th_, khi có nhu c_u th_m khám ph_ khoa t_i b_nh vi_n ph_ s_n qu_c t_ Sài G̣n. Các b_n hăy __n 63, Bùi Th_ Xuân, P. Ph_m Ng_ Lăo, Q. 1, Tp. H_ Chí Minh
2. Khám ph_ khoa t_i b_nh vi_n ngoài công l_p
Do l__ng b_nh nhân __n b_nh vi_n công l_p khá là _ông . Thêm vào _ó , các b_nh vi_n công l_p ch_ làm vi_c trong gi_ hành chính . V́ th_, hi_n nay nhu c_u th_m khám ph_ khoa t_i các pḥng khám t_ nhân c_ng v́ th_ mà t_ng lên. Tuy nhiên, hi_n nay trên __a bàn TPHCM, các pḥng khám ngoài công l_p m_c lên t__ng __i nhi_u . Và không ph_i pḥng khám nào c_ng __m b_o ch_t l__ng, _áp _ng nhu c_u th_m khám c_a ng__i b_nh . V_i mong mu_n giúp các b_n l_a ch_n _úng pḥng khám ph_ khoa uy tín ch_t l__ng, tránh t́nh tr_ng "ti_n m_t - t_t mang". Sau _ây chúng tôi xin g_i __n các b_n Top 3 pḥng khám ph_ khoa t_ nhân, làm vi_c ngoài gi_, uy tín và ch_t l__ng . Các b_n có th_ tham kh_o và l_a ch_n.
Pḥng khám ph_ khoa t_ nhân, làm vi_c ngoài gi_ - TT_T- bác s_ CKI Nguy_n Th_ Hu_nh Mai
T_a l_c t_i s_ 221 Nguy_n Th_ Minh Khai, Qu_n I, TPHCM. Pḥng khám ph_ khoa c_a bác s_ Mai là vi_c t_ 7h30-20h t_t c_ các ngày trong tu_n . Bao g_m c_ ngày l_ và ngày t_t .
Pḥng khám c_a bác s_ Mai h_i t_ __i ng_ y bác s_ chuyên khoa gi_i chuyên môn , giàu kinh nghi_m. Có thâm niên công tác trong vi_c th_m khám và _i_u tr_ các b_nh lí v_ ph_ khoa nh_ b_nh: Viêm âm __o, viêm c_ t_ cung, viêm t_ cung.
__ _áp _ng nhu c_u th_m khám cho ng__i b_nh . Pḥng khám ph_ khoa c_a bác s_ Mai không ng_ng c_i thi_n, nâng cao ch_t d_ch v_ y t_ t_i pḥng khám nh_:
_ __u t_ trang thi_t b_ y t_ hi_n __i. Nh_p kh_u t_ nh_ng n__c có n_n y khoa phát tri_n b_c nh_t trên th_ gi_i.
_ Luôn _ng d_ng công ngh_ k_ thu_t hi_n __i vào vi_c th_m khám và _i_u tr_ b_nh.
_ H_n n_a, chi phí th_m khám l_i công khai minh b_ch, thu theo quy __nh c_a S_ y t_. Hi_n chi phí th_m khám ban __u t_i pḥng khám là 100.000 VN_. Ngoài ra, khi các b_n g_i _i_n __t l_ch h_n khám tr__c qua h_ th_ng t_ng _ài 028 39 257 111- 016 8558 1111. Các b_n s_ ___c mi_n phí __ng kí th_m khám c_ng nh_ ___c h__ng nhi_u quy_n l_i _u tiên khác.
_ V_i nh_ng thành t_u mà pḥng khám c_a bác s_ Mai __t ___c. Pḥng khám _ă ___c s_ y t_ TPHCM công nh_n. Là 1 trong 10 c_ s_ y t_ t_i TPHCM ch_m sóc s_c kh_e sinh s_n t_t nh_t t_i khu v_c phía Nam.
Khám ph_ khoa t_i pḥng khám c_a BS Ng_c Lan
Hi_n t_i bác s_ Ng_c Lan _ang là 1 trong nh_ng bác s_ gi_i c_a b_nh vi_n T_ D_ . Ngoài ra, bác s_ Ng_c Lan c̣n tham gia công tác gi_ng d_y t_i b_nh vi_n __i H_c Y D__c TPHCM.
Khi nh_c __n bác s_ Ng_c Lan, m_i ng__i s_ nh_ ngay __n cái tên "bà m_ c_a ngh́n con".
Bên c_nh vi_c th_m khám và _i_u tr_ các b_nh lí v_ Ph_ khoa. Pḥng khám c_a bác s_ Lan _ă _i_u tr_ thành công cho nhi_u c_p v_ ch_ng b_ vô sinh hi_m mu_n. Hi_n pḥng khám ph_ khoa c_a bác s_ Ng_c Lan làm vi_c t_ 18h- 20h. V_i chi phí th_m khám là 50.000 VN_.
Do _ó, các b_n có th_ __n pḥng khám c_a bác s_ Ng_c Lan: t_i s_ 141/2 B_ch __ng, Q.B́nh Th_ch __ th_m khám ph_ khoa cho ḿnh.
Pḥng khám c_a BS Hoàng Th_ M_ Ư- Pḥng khám khoa có bác s_ gi_i
Bác s_ Hoàng Th_ M_ Ư hi_n là Tr__ng khoa Ph_ s_n A c_a BV T_ D_. Bác s_ Chuyên khám _i_u tr_ các b_nh lí v_ s_n ph_ khoa.
N_u b_n th_c m_c v_ __a ch_ pḥng khám ph_ khoa ngoài gi_ có bác s_ gi_i t_i TPHCM.Các b_n có th_ ch_n bác s_ Ư __ th_m khám và _i_u tr_ b_nh ph_ khoa cho ḿnh.
Hi_n pḥng khám c_a BS Ư chuyên ch_n _oán và _i_u tr_ các b_nh nh_ : viêm nhi_m âm __o, c_ t_ cung, t_ cung_
V_i khung gi_ làm vi_c là các chi_u th_ 2 __n th_ 6, t_ 17h- 19h. Sáng th_ 7 khám t_ 9h- 10h. Chi_u 14h, pḥng khám phát phi_u l_y s_. N_u nhà b_n _ xa th́ b_n không c_n l_y phi_u, c_ __i h_t khách th́ vào.
__a ch_ pḥng khám s_: 353/9 Lê V_n S_, Ph__ng 12, Qu_n 3, TPHCM.
Bài vi_t trên _ây là s_ t_ng h_p các __a ch_ pḥng khám ph_ khoa uy tín, ch_t l__ng t_i TPHCM. N_u c̣n b_n kho_n hay th_c m_c nào liên quan __n s_n ph_ khoa . Các b_n hăy __ th_c m_c c_a ḿnh : T_i _ây . Bác s_ chuyên khoa s_ gi_i _áp giúp b_n.