Comentários do leitor

Ch_a Ra M_t, IPhone SE 3 _ă Có __i Th_" Ch_ S_n-Th_i Trang Hi-tech

por Selma Macqueen (10/01/2022)


Th_c t_, chi_c Pixel 5A là m_t thi_t b_ t_m trung r_t _áng mua. Tuy nhiên, chúng ___c bán t_i khá ít th_ tr__ng trong khi iPhone SE (2020) t_m trung c_a Apple ___c bán _ h_n 70 qu_c gia. Pixel 6A s_ ra m_t vào n_m sau. S_p t_i, Google s_ công b_ chi_c Pixel 6A k_ nhi_m, phù h_p cho ai _ang t́m ki_m cho ḿnh m_t chi_c smartphone t_m trung. Chúng ___c __nh h́nh là s_n ph_m c_nh tranh m_nh m_ v_i iPhone SE 3, d_ ki_n ra m_t vào __u n_m sau. Pixel 6 và Pixel 6 Pro t__ng tr_ng cho n_ l_c c_a Google trong vi_c tranh giành th_ ph_n smartphone cao c_p. _i_u này x_y ra sau m_t n_m gián _o_n v_i Pixel 4A t_m trung và Pixel 5. Và v_ m_t k_ thu_t, thay v́ dùng chip Qualcomm tr__c _ây, hăng l_i dùng chip Tensor m_i.


_ó là ch_a k_ c_p Pixel 6 _ă có thi_t k_ m_i, tích h_p camera x_n h_n và ch_y h_ _i_u hành Android 12 m_i nh_t. Pixel 6A s_ sao chép c_u h́nh c_a Pixel 6 và Pixel 6 Pro cao c_p. Tuy nhiên, không ph_i nh_ng chi_c flagship c_a Google mà là nh_ng chi_c _i_n tho_i thông minh t_m trung c_a Google m_i là nh_ng s_n ph_m thành công nh_t v_ m_t th__ng m_i. Sau _ó, Pixel 4A "bán ch_y" h_n Pixel 4 và Pixel 4XL. T_t nhiên, giá bán không ph_i là y_u t_ duy nh_t _nh h__ng __n doanh s_ bán hàng c_a Google. Pixel 3A _ă có m_t _ 13 qu_c gia, bao g_m c_ _n __, _ây là th_ tr__ng _i_n tho_i thông minh l_n th_ hai trên th_ gi_i. _i_u này _óng m_t vai tṛ quan tr_ng trong thành công c_a s_n ph_m. Chip Tensor c_ng s_ ___c t_n d_ng.


Do _ó, Pixel 6A có m_t t__n lai c_c k_ h_a h_n. Nh_ng _i_m t__ng __ng gi_a Pixel 6A và nh_ng "ng__i anh em" s_ bao g_m chip __u tiên c_a Google Tensor. Ch_a h_t, Pixel 6A s_ s_ d_ng camera selfie siêu r_ng t__ng t_ nh_ Pixel 6. Tuy nhiên, c_m bi_n chính _ m_t sau s_ là Sony IMX 363 12MP thay v́ GN1 c_a Samsung. V_i b_ x_ lư ph_n m_m c_a công ty và chip Tensor m_nh m_, ch_t l__ng h́nh _nh và video s_ v_n r_t t_t. V_i giá bán th_p h_n, c_u h́nh _n, Pixel 6A hoàn toàn có c_ s_ __ "bán ch_y" h_n các phiên b_n "anh em". __u n_m sau, Apple s_ công b_ iPhone SE giá ph_i ch_ng ti_p theo. Công th_c c_a "Nhà Táo" luôn là s_ d_ng thi_t k_ iPhone c_ cho iPhone SE và tích h_p con chip iPhone m_nh nh_t hi_n có.


Chi_c iPhone SE __u tiên n_m 2016 có thân máy iPhone 5S nh_ng l_i dùng chip A9 Apple SoC m_i nh_t vào th_i _i_m _ó (có trên iPhone 6S). Sau _ó, iPhone SE 2020 _i kèm v_i b_ vi x_ lư A13 Bionic (trong iPhone 11 Pro). C_ hai m_u iPhone SE __u có giá ch_ b_ng 1/3 chi_c iPhone cao c_p. __u n_m sau, iPhone SE 3 s_ dùng chip A14 Bionic c_a iPhone 13 Series, s_ d_ng thi_t k_ c_a iPhone 8 ho_c iPhone XR. Phone SE 3 s_ là chi_c iPhone 5G giá ph_i ch_ng c_a Apple. Nhi_u kh_ n_ng Pixel 6A s_ thi_u s_c không dây và c_m bi_n camera chính s_ là c_a Pixel 5 nh_ng ph_n c̣n l_i c_a ph_n c_ng có v_ khá t__ng x_ng v_i iPhone SE 3 (giá bán, chip x_ lư, ph_n c_ng máy _nh). H_n n_a, v_ m_t ph_n m_m, Google s_ h_a h_n v_ ba n_m c_p nh_t ph_n m_m và n_m n_m cung c_p các b_n vá b_o m_t cho Pixel 6A. Do _ó, chúng có th_ s_ d_ng ___c trong ít nh_t 5 n_m nh_ vào chip Tensor và h_ tr_ ph_n m_m th__ng xuyên. Cùng ch_ xem trong n_m t_i Pixel 6A và iPhone SE 3 s_ giao tranh ra sao trên th_ tr__ng smartphone t_m trung. Li_u iPhone SE 3 5G có _áng __ fan ngóng ch_? Trong khi iPhone SE 3 n_m sau v_n gi_ phong cách nh_ iPhone 8 th́ iPhone SE (2023) có th_ d_a trên thi_t k_ c_a iPhone Xr.