Perfil do usuário

Sherri Dunn

Resumo da Biografia Kai vyras ir moteris daug laiko praleid_ia kartu, flirtas tampa j_ bendravimo ir pramogavimo priemone, kuri kasdieniams pokalbiams suteikia daugiau jaudulio. Flirtas - tai bendravimo prieskonis, kurio naudojant skalsius kiekius, nekenkiame niekam, o naudos turime daug. Bet kai tik viena mergina ar vaikinas yra partnerio flirto _pro_io pabaigoje, tai reikia nutraukti. Moterims viskas yra visi_kai prie_ingai - jos bando galvoti, kad jas sutinkantis vaikinas tai daro ne d_l sekso, o tod_l, kad mergina labai patiko. Pavyzd_iui, neseniai atlikto tyrimo d_l Juozo Miltinio teatro vadovo seksualinio priekabiavimo prie teatro darbuotojos metu buvo u_fiksuotas vadovo grasinimas, jog jis es_ pasir_pins, kad aktor_ ateityje negaut_ jokio darbo kituose Lietuvos teatruose. Pavyzd_iui, galime naudoti metaforas ir pana_umus. Palaikydama normal_ pokalb_ _audrinkite j_ aistringomis koj_ glamon_mis. Tad neklaidinkite jo be reikalo si_sdamos nereik_mingas _inutes, nes kitaip tik suerzinsite j_. Esu visi_kas praktikas, tad nesitik_k, kad seminare sutiksi "mokslininko" stiliaus d_stytoj_. Tad be jokios baim_s gal_site tai sakyti, nepaisant to kas bus _alia j_s_: ar tai b_t_ vaikai, ar j_s_ t_vai, ar bet kas kitas! Tai pana_u _ ka_kieno parengt_ d_v_ti _inut_, kai galite lengvai i_plakti namin_ auk_t_j_ mad_. Tai niekada nesenstanti klasika. Galb_t tai absurdi_kai tiesmuki_ka, ta_iau jei tai padarysite jam be_i_rint televizori_ ir tiesiog nueisite j_s ne tik u_virinsite jam krauj_, bet ir pakelsite savo seksualin_ energij_ taip padidindami _ans_ _iek tiek linksmiau praleisti laik_. Here is my blog PazintysFlirtas