Perfil do usuário

mind alife

Resumo da Biografia ví nh bn là 1 con ngi, bn s bit vic gi các tab v cm giác ca ḿnh khó ti mc nào. Cho dù y là t, bc xúc, trm cm hay lo âu, a s chúng ta u tri qua 1 chu k xúc cm liên tc trong sut th cuc. Nhng, iu ǵ xy ra lúc chúng ta cm thy mt cân bng mang cm xúc ca chính ḿnh? Xem thêm: https://www.mindalife.vn/ ôi khi, chúng ta có th s hu các xúc cm mnh m ti mc chúng ta s hu thiên hng bt u hành ng khác s hu phng pháp chúng ta thng hành ng. Chúng ta có th khi u không cm thy nh chính ḿnh và a nó ra khi nhng ngi thân yêu ca chúng ta. Tàu ln siêu tc liên tc này có th gây mi mt, c bit gi d bn thng xuyên t́m kim s an tâm, ging nh tôi. v́ th, làm cho th nào chúng ta có th thc hin thng bng xúc cm t c hin trng ư thc thp hn? mang mt vài li khuyên v tinh thn mà tôi thy c bit có ích bt c khi nào tôi ri vào mt cn lc cm xúc. ây là top 3 ca tôi mà tôi tin là thc t nht. 1Hăy cnh giác có nó iu này thot nghe có v rt m h, nhng tôi thc s tin rng t nhn thc là mt góc cnh vô cùng quan yu ca cuc sng. mt ngi thc s chng minh cho iu này là Gary Vaynerchuk . Tôi hoàn toàn ng ư vi anh ó v vic c gng bit bn là ngi nào. Bit chính ḿnh, trong trng hp này, mang th s hu ngha là bit t́nh trng cm xúc hoc mô phng cm xúc ca bn. lúc bn vi k nng ngn chn bt c iu ǵ bn ang làm trong mt giây và trông thy các ǵ bn ang cm thy, bn là mt bc gn hn tu thy s b́nh lng. hin ti, lúc tôi nhc rng t́m thy ḥa b́nh, tt nhiên, tôi không mang tc là ḥa b́nh cm thy tt. iu này rơ ràng s không h là trng hp. nu bn cm thy cáu knh, vic nh́n thy bn ang cm thy cáu knh s ko khin cho bn cm thy phi chng v iu y hay hay hn. Vn phát sinh khi bn không th xác nh trc tip cm xúc mà bn ang cm thy ti thi khc y v́ bn ko nhn thc c nó. lúc bn nhn thc c nó, bn mang th lùi li trong khong xúc cm theo cách thc và xem nó n và i. ây là bc trc nht quan trng t c s thng bng xúc cm bi v́ nhn thc và t t có chính ḿnh v́ cm thy s hn loàn xúc cm t nn móng cho s i thay. Xem thêm: https://network.changemakers.com/profiles/100136626152454067839 khi cm thy mt cân bng cm xúc, hăy quyt tâm nhn thc c bn ang cm thy ǵ và iu ǵ s hu th là ci r ca nó. mt khi bn mang hiu bit nh nht, hăy s dng in thoi hoc máy tính xách tay kim t́m cm giác ca bn. kim t́m các bài ng trên blog bn ă c hoc thông báo hoàn toàn mi mà bn cha c trc ây. mt mo hay là ánh du mt s trang ham ích thc cp vi bn. lúc bn bt u c hoc c li 1 li ging gii v nhng ǵ bn ang cm thy và ti sao bn li cm thy nh vy, bn s hu th bt u i thay quan nim ca ḿnh. Bn vi th khi u khách quan và tip tc tách ri khi nhng cm xúc mà bn ang cm nhn. Theo 1 phng pháp khác, c sách cng s hu th khin cho tâm trí bn b cun vào cm xúc và cho phép 1 s suy sp ư thc theo 1 cách nào y. S phá v vc ư thc này, i vi tôi, thng là nhng ǵ tôi cn ngn chn cn lc suy ngh mau chóng. tiêu dùng Internet li th ca bn. Bn có th ă nghe iu này hàng ngàn ln, nhng ây là 1 trong các phng pháp phi chng nht vi c cm giác óng ca. Tôi ă xoành xoch chai sn nh th nào tôi cm thy khi tôi cm thy ri loàn xúc cm hoc mt thng bng. a s thi gian, tôi gi suy ngh v vic tôi s t sa nó. Tôi ko bao gi mun i ra hoc c nh́n thy 1 phng pháp mt mc bi các ngi gn gi có tôi. Nhng, tôi càng chp nhn bn thân ḿnh v́ con ngi ca ḿnh, tôi càng phát trin thành tha h hn chia s cm xúc ca ḿnh vi các ngi thân thin nht s hu tôi. Tôi tin rng ây là mt phn quan yu trong vic cân bng hin trng cm xúc ca bn. lúc bn k v nó, bn ang vi các ǵ bn ang cm nhn theo mt ngha nào y. Bn mang con ngi bn và cm giác ca bn và iu này khin cho bn cm thy n vi các ǵ bn ang tri qua. Nó i din cho bn khin ḥa b́nh vi 1 phn ca bn vi xu th b ri loàn xúc cm theo thi ḱ. iu này cng làm cho bn cm thy không quá xa l và khác bit vi bí quyt bn ang cm nhn. lng tai mt s li khuyên mà nhng ngi thân yêu ca bn s hu th sn xut cho bn có th không trc tip giúp , nhng nó m bo mang bn rng bn s hu các ngi ư s hu mt y ngay trong khong u. S trn an này ca mt h thng tng tr mang th cho bn s kiêu dng làm cho cc k ḿnh trong vic i phó s hu cm giác ca bn. Phn kt lun Sau khi hoàn thành 1 hoc y các bc này mang kh nng tt nht ca bn, bn s nhn thy t́nh trng cm xúc ca ḿnh trong khong t nghiêng v hin trng cân bng. mt khi iu này xy ra, tôi thng cm thy nh chính ḿnh ph quát hn mt ln na. Tôi cm thy nh rt cc tôi mang th ngh suy rơ ràng. quyt tâm ngh rng bn thân thoát khi trng thái mt cân bng cm xúc thng không giúp ích ǵ và ích thc mang th dn n t́nh trng hn loàn hn na. Xem thêm: https://illustrators.ru/users/mindalife iu y ang c nói, ông o các ǵ chúng ta s hu th khin là thc ti nht s hu th có bn thân và xúc cm ca chúng ta. Hiu rng chúng ta là các sinh vt ko lư tng và không n c vi th i 1 chng trc ng dài. cm xúc là th làm chúng ta tr thành c áo và con ngi, v́ vy tôi oán chúng ta nên quyt tâm hàm ân ngay c nhng iu ti t nht trong s chúng.